Počela realizacija projekta “Radimo za bolje sjutra”

U Bijelom Polju je danas otpočela realizacija grant projekta “Radimo za bolje sjutra”. Projekat je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u iznosu 50.000,00 evra, dok će nosilac projekta “Bilans Biro” obezbijediti 2.772,14 evra. Partner na projektu je Javni izvršitelj Dejan Čogurić.

Projekat „Radimo za bolje sjutra“ planiran je na način da sve projektne aktivnosti i njihovi rezultati doprinose ostvarivanju opšteg cilja, a to je obezbjeđivanje održivog zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Pored osnovnog cilja, kroz projektne aktivnosti se nastoji ostvariti i posebni cilj projekta koji se odnosi na sticanje praktičnih vještina i znanja koja će licima sa invaliditetom obezbijediti konkurentnost na tržištu rada. Kroz detaljnu obuku koja će biti realizovana kod projektnih partnera, lica će imati priliku da steknu konkretna praktična znanja što će značajno doprinijeti povećanju zapošljivosti ovih lica.

Direktnu ciljnu grupu projekta čini osam nezaposlenih lica sa invaliditetom sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore-Biro rada Bijelo Polje, koja će biti uključena u projekat.

Izbor lica sa invaliditetom će se vršiti na osnovu stepena obrazovanja, starosne dobi, kao i stepena invaliditeta. U projektu će biti uključena lica sa III i IV stepenom obrazovanja, starosne dobi od 20 do 55 godina, lakog ili umjerenog stepena invaliditeta, intelektualno očuvana.

Posebna pažnja prilikom selekcije će se obratiti na rodnu ravnopravnost i adekvatno uključivanje žena sa invaliditetom u skladu sa selekcionim kriterijumima. Kao jedan od posebnih kriterijuma uzeće se i dužina čekanja na zaposlenje.

U projektu će biti angažovano 8 lica sa invaliditetom koji će proći tromjesečnu obuku kod nosioca i projektnog partnera. Pet lica će se obučavati za poslove u računovodstvenoj agenciji, a tri lica za administrativno-pravne poslove u kancelariji Javnog izvršitelja. Nakon završene obuke tri lica će se zaposliti u računovodstvenoj agenciji “Bilans Biro”, a dva lica će se zaposliti u kancelariji Javnog izvršitelja Dejana Čogurića na period pet mjeseci. Nakon završetka projekta tri lica će nastaviti radni odnos u trajanju najmanje devet mjeseci (dva LSI kod nosioca, a jedno LSI kod projektnog partnera).

U prvom mjesecu će se realizovati selekcija osam lica koji će biti uključeni u projekat “Radimo za bolje sjutra”, a biće i opremljene poslovne prostorije po projektnom planu.