Dragan Bubanja

Dragan (Ilija) Bubanja
CEO

Dragan je rođen 21.07.1981. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu. Po zanimanju je diplomirani ekonomista (VII¹ stepen). Uža stručna specijalnost – Poreski sistem, potraživanja iz radnih odnosa.

Kod Instituta računovođa i revizora Crne Gore stekao je zvanje računovođa u januaru 2014. godine, a u januaru 2015. godine položio sve ispite i stekao zvanje Ovlašćeni računovođa.

Aktivno se bavi računovodstvenim poslovima od 2006. godine.

Radni angažman: Radio je u A.D. „Krisma-Milk“, obavljao je poslove glavnog knjigovođe, šefa računovodstva i finansijskog direktora.

Tokom 2009. godine, bio je raspoređen najprije za Izvršnog direktora, a kasnije za finansijskog direktora D.O.O. „Krisma-Bjelasica“.

Učestvovao je kao saradnik u reviziji finansijskih izvještaja pod nadzorom ovlašćenog revizora g-dina Dragiše Kekovića (D.O.O. „REVIKO“) u firmama D.O.O. „AUTO REMONT OSMANAGIĆ“ – Podgorica, A.D. „KIPS POLIMKA“ – Berane i A.D. „BJELASICA RADA“ – Bijelo Polje.

U junu 2016. godine Rješenjem Ministarstva pravde imenovan za stalnog sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke. 

Povremeno sarađuje kao predavač na obukama koje organizuje Institut računovođa i revizora Crne Gore.

Dana 31.01.2020. godine na sjednici Skupštne IRRCG izabran za člana upravnog odbora Instituta računovođa i revizora Crne Gore.

Dana 16.01.2021. godine na sjednici Skupštine Udruženja sudskih vještaka Crne Gore izabran za člana Odbora za edukaciju, nauku, međunarodnu saradnju i izdavačku djelatnost.

mail: [email protected]

uros 2

Uroš Vemić
(stručni saradnik)

Uroš je zamjenik direktora. Uža stručna specijalnost – oblast MRS i poreski sistem. rođen 19.10.1989. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu. Srednju elektrotehničku – smjer računari je završio u Beranama.

Po zanimanju BApp menadžmenta. (VII stepen).

Kod IRRCG 2017. godine stekao zvanje računovođa. Aktivno se bavi računovodstvenim poslovima od 2013. godine.

Radni angažman: pripravnički staž d.o.o. „Bilans Biro“ – 2013. godina

Poreska uprava Crne Gore – projekat „ Stop sivoj ekonomiji „ – 2016. godina

Učestvovao u brojnim projektima ZZZCG.

Od 01.09.2017. godine je zaposlen u d.o.o. „ Bilans Biro „

mail: [email protected]

Ivana Golubović

Ivana Golubović
(menadžer ljudskih resursa – HR službe)

Ivana je menadžer ljudskih resursa. Uža specijalnost –radni odnosi i poreski sistem. Rođena je 27.03.1985. godine u Prijepolju, gdje je završila osnovnu i Srednju ekonomsko-trgovinsku školu, smjer ekonomski tehničar.

Po zanimanju je Menadžer  u biznisu. (VII stepen).

Kod IRRCG 2020. godine stekla zvanje Ovlašćeni računovođa.

Radni angažman:  Pripravnički staž: AD Atlas banka – 2016 godina. 

Radila je u AD Atlas banka  od 27.01.2017 do 05.04.2019 godine. na poziciji blagajnik – likvidator. 

Od 16.11.2020. godine je zaposlena u d.o.o. “Bilans Biro“.

Mail: [email protected]

Jelena Krlović

Jelena Krlović
(stručni saradnik za oblast MRS)

 

Jelena je stručni saradnik za oblast primjene MRS i opšti poreski sistem. Uža specijalnost – primjena MRS, MSFI. Rođena 18.07.1989. godine u Beranama. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Bijelom Polju.

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje.

Radni angažman:  Pripravnički staž d.o.o. “Bilans Biro“-2021.godina

Od 16.10.2021. godine je zaposlena u d.o.o. “Bilans Biro“. 

Mail: [email protected]

Ana Drobnjak

Ana Drobnjak
(saradnik kontista)

 

Ana je saradnik za kontiranje poslovnih promjena i izradu akata iz radnih odnosa. Rođena je 26.04.1978. godine u Bijelom Polju, gdje je završila osnovnu i srednju školu,  po zanimanju je ekonomski tehničar.

Radni angažman:  Radno iskustvo od 13 godina u firmi d.o.o. “Roster”.

Uspješno završila kurs za računovodstvenog tehničara u trajanju od 3 mjeseca u

okviru projekta „Radimo za bolje sjutra“ u organizaciji d.o.o. “Bilans Biro“.  

Od 16.11.2020. godine je zaposlena u d.o.o. “Bilans Biro“.  

Mail: [email protected]

Dušan Đogović

Dušan Đogović
(saradnik kontista)

 

Dušan je saradnik za kontiranje poslovnih promjena. Rođen 04.11.1988. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu i srednju školu, po zanimanju je turistički tehničar IV stepen.

Radni angažman: Učestvovao na projektu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

„Program stručnog osposobljavanja za samostalan rad“ u trajanju od 6 mjeseci

u računovodstvenoj agenciji d.o.o. “Bilans Biro“.  

Od 25.05.2020. godine je zaposlen  u d.o.o. “Bilans Biro“.  

Mail: [email protected]