II set Vladnih mjera za pomoć privredi, subvencije na zarade – detaljno

Kao što smo već prenijeli Vlada Crne Gore je donijela Program pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19.

U ovom tekstu ćemo se detaljnije obraditi navedeni program.

Mjere iz programa se odnose na  6 vrsta subvencija i to:

 1. zabranjene djelatnosti ( 100% minimalne bruto zarade);
 2. turistički sektor( 100% minimalne bruto zarade) ;
 3. ugrožene djelatnosti ( 50% minimalne bruto zarade) ;
 4. novo zapošljavanje (70% minimalne bruto zarade) ;
 5. zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu ( 70% minimalne bruto zarade) ;
 6. zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji (70% minimalne bruto zarade). 

Za koje mjesece se odnose subvencije?

Subvencije pod tačkom 1,2, 3,4 i 5 se odnose za mjesece april i maj. Subvencija za zarade zaposlenih koji su u karantinu ili izolaciji se može koristiti za jedan mjesec (za april ili maj).

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na subvencije su sledeći:

 • Da privredni subjekt nije prekršio naredbe Ministarstva zdravlja donijete u cilju suzbijanja epidemije korona virusa.
 • Da je privredni subjekt izmirio poreske obaveze zaključno sa 2019. godinom.

Ko može ostvariti subvencije?

Subvencije mogu ostvariti:

 • Subvencija se daje za preduzetnika i zarade zaposlenih za koje je preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, podnio GPPFL obrazac za 2018. ili 2019. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2020. godinu i izmirio akontacije u 2019. godini
 • Zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. godine, a za koje je podnešen IOPPD obrazac Poreskoj upravi zaključno sa mjesecom za koji se podnosi zahtjev za subvenciju i ako je privredno društvo izmirilo poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za 2019. godinu.
 • Privredni subjekti koji u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze, shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja (“Sl. list CG”, broj 83/16).
 • Privredni subjekt može dobiti subvenciju ako ne smanjuje broj zaposlenih u periodu trajanja mjere, u odnosu na broj zaposlenih evidentiran u mjesecu februaru 2020. godine.

Kako ostvariti pravo na subvenciju?

Privredna društva i preduzetnici podnose zahtjeve za subvenciju, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, elektronskim putem posredstvom novog elektronskog servisa „Program za dodjelu subvencije“. Ovaj servis će biti realizovan na portalu Poreske uprave Crne Gore (ePrijava).  Zahtjev se podnosi upotrebom digitalnog sertifikata uz obavezu prethodnog podnošenja IOPPD obrasca, a za preduzetnike unošenjem traženih podataka i podnošenjem GPPFL/ZPO obrasca.

Servisna platforma „Program za dodjelu subvencije“ će se sastojati iz dvije funkcionalne cjeline:

– Front–end aplikacija putem koje se vrši: autentifikacija podnosioca zahtjeva; izlistavanje zaposlenih koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. godine (na osnovu podataka iz Centralnog registra obveznika i osiguranika – podnešenog IOPPD obrasca); prilaganje neophodne dokumentacije za pojedine mjere podrške; potvrđivanje tačnosti prezentovanih podataka od strane podnosioca zahtjeva i podnošenje zahtjeva za određenu vrstu subvencije. Takođe, u ovom koraku se korisniku odmah pruža informacija o ispunjenosti programom definisanih kriterijuma (zabranjena djelatnost/ugrožena djelatnost/izuzeci definisani programom; izmireni porezi i doprinosi i sl.), odnosno informacija o nepotpunosti ili odbijanju zahtjeva, ako ih isti ne zadovoljava, uz instrukciju za dostavljanje dodatne dokumentacije i podnošenje dopunjenog zahtjeva.

– Back-end aplikacija u kojoj se vrši automatska obrada zahtjeva (validnost priložene dokumentacije se provjerava od strane Implementacionog tima, samo za one uslove za koje nije moguća automatska kontrola na Front end-u) generisanje podataka o odobrenim i odbijenim zahtjevima; statistička obrada po različitim, predefinisanim kategorijama; generisanje listi za isplatu subvencija na bazi agregiranih podataka o odobrenim zahtjevima.

Na koji način će se vršiti subvencija na zarade:

Iznosi za poreze i doprinose uplaćuju se direktno na prelazni račun Poreske uprave, sa računa Trezora, uz dostavu specifikacije Poreskoj upravi. Iznosi subvencije koji se odnosi na neto zarade prenosiće se sa računa Trezora na račun banke kod koje zaposleni prima platu, nakon čega banka, po prijemu sistematizovanih listi sa isplatnim datotekama koje sadrže neto iznose i matične brojeve korisnika sredstava, vrši raspodjelu zarada.

 1. Subvencije za zatvorene djelatnosti

Ovu subvenciju mogu ostvariti privredni subjekti čiji je rad zabranjen naredbama Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije. Ovdje možete preuzeti spisak zabranjenih djelatnosti.

Iznos subvencije: najviše do 100% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 100% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. godine.

Na koga se ne odnosi ova mjera:  državne institucije, lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države ili lokalne samouprave.

2. Subvencije za turistički sektor

Ovu subvenciju mogu ostvariti preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva, iz oblasti turističke privrede, čiji rad nije zabranjen, ali je u značajnoj mjeri smanjen obim aktivnosti kao posljedica naredbi Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije korona virusa. Ovdje možete preuzeti spisak djelatnosti iz oblasti turizma.

Iznos subvencije: najviše do 100% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 100% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. godine.

3. Subvencije za ugrožene djelatnosti

Ovu subvenciju mogu ostvariti preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva čiji rad nije zabranjen, ali je u značajnoj mjeri smanjen obim aktivnosti kao posljedica naredbi Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije korona virusa.

Iznos subvencije: 50% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 50% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. godine. Iznos razlike do pune bruto zarade obezbjeđuje poslodavac.

Na koga se ne odnosi ova mjera: Ova subvencija se ne odnosi na: državne institucije, lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države ili lokalne samouprave, kao i na privredna društva sa šiframa osnovnih djelatnosti navedenim u spisku koji možete preuzeti ovdje.

4. Subvencije za novo zapošljavanje

Ovu subvenciju mogu ostvariti privredni subjekti koji:

• nijesu smanjili broj zaposlenih u odnosu na februar 2020. godine,

• evidentiraju nove zaposlene u periodu od šest mjeseci počev od 1. aprila 2020. godine (a koji nijesu bili evidentirani kao zaposleni kod tog privrednog subjekta u januaru i februaru 2020. godine) i koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore u prethodnom mjesecu u odnosu na mjesec na koji se podnosi zahtjev.

Maksimalan broj zaposlenih za koje se može ostvariti subvencija po ovom osnovu jednak je razlici broja zaposlenih u mjesecu za koji se podnosi zahtjev i broja zaposlenih evidentiranih u februaru 2020. godine.

Iznos subvencije: 70% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu i 70% neto minimalne zarade. Iznos razlike do pune bruto zarade zaposlenog obezbjeđuje poslodavac.

Subvencija za novozaposlene se dobija za period od 6 mjeseci, pod uslovom da se privredni subjekat obaveže da će ove zaposlene evidentirati kao zaposlene najmanje 12 mjeseci nakon isteka predmetne mjere.  Ako poslodavac prekine radni odnos sa jednim ili više zaposlenih za koje je, kroz ovu mjeru, dobio subvenciju, broj zaposlenih u privrednom subjektu ne smije biti manji od broja zaposlenih u prethodnom mjesecu. U suprotnom prestaje davanje subvencije za ukupno smanjeni broj zaposlenih i poslodavac je u obavezi da izvrši povrat sredstava za subvencije zarada za smanjeni broj zaposlenih za taj mjesec.

Na koga se ne odnosi ova mjera: Privredna društva koja posluju u oblastima: finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, snabdijevanja električnom energijom i gasom, telekomunikacija, snabdijevanja vodom, upravljanja otpadnim vodama, kontrolisanja procesom uklanjanja otpada, državne institucije, lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države ili lokalne samouprave.

5. Subvencije za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu

Ovu subvenciju mogu korsititi preduzetnici i privredna društva čiji zaposleni koristi pravo na plaćeno odsustvo sa rada po osnovu čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina.

Iznos subvencije: 70% iznosa poreza i doprinosa na minimalnu zaradu, i 70% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. godine. Iznos razlike do pune bruto zarade zaposlenog obezbjeđuje poslodavac.

Na koga se ne odnosi ova mjera: Subvencija se ne odnosi na: državne institucije, lokalne samouprave, privredna društva u većinskom vlasništvu države ili lokalne samouprave.

Subvencija se dobija za period ostvarivanja ovog prava zaposlenog, po dostavljenom zahtjevu poslodavca.

6. Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji

Ovu subvenciju mogu koristiti preduzetnici ili privredna društvo čiji zaposleni su naredbama Ministarstva zdravlja, u cilju suzbijanja epidemije stavljeni u karantin ili izolaciju.

Iznos subvencije: 70% neto minimalne zarade za zaposlene u privrednom društvu koji su evidentirani u mjesecu februaru 2020. godine. Iznos razlike do pune bruto zarade zaposlenog obezbjeđuje poslodavac.

Na koga se ne odnosi ova mjera: Subvencija se ne odnosi na: državne institucije i lokalne samouprave.

Pravo na subvenciju po ovom osnovu se ostvaruje najviše za jedan mjesec, i to: mjesec april (u slučaju da je zaposleni u karantinu ili izolaciji boravio pretežno u martu ili aprilu), odnosno za mjesec maj (u slučaju da je zaposleni u karantinu ili izolaciji boravio pretežno u maju).