Vlada predstavila IV paket mjera za pomoć građanima i privredi

Danas je u Press centru Vlade održana konferencija za medije, na kojoj je predstavljen paket mjera podrške privredi i građanima, za I kvartal 2021. godine. Na konferenciji su govorili: ministar finansija i socijalnog staranja, mr Milojko Spajić; ministar ekonomskog razvoja, mr Jakov Milatović; ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, mr Aleksandar Stijović; savjetnica predsjednika Vlade za ekonomska pitanja, mr Gordana Radović; državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Janko Odović i državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja, dr Milena Lipovina Božović.

U prilogu ćemo detaljno predstaviti IV paket mjera

I PODRŠKA RANJIVIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA
U cilju finansijske podrške ranjivim kategorijama stanovništva zbog negativnih posljedica epidemije na standard građana, a posljedično na cijeli privredni sistem, mjerom se obezbjeđuje jednokratna novčana pomoć za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, korisnike materijalnog obezbjeđenja i prava na lične invalidnine, penzionere, koji su korisnici minimalne penzije, na sljedeći način:

 • Za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje na dan 31.12.2020. godine i dalje su nezaposlena, a koja nemaju pravo na novčanu nadoknadu, opredjeljuje se jednokratna pomoć u iznosu od 100 EUR;
 • Podrška za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje na dan 31.12.2020. godine, koja imaju pravo na novčanu nadoknadu, opredjeljuje se jednokratna pomoć koja predstavlja dopunu iznosa koji redovno primaju, do iznosa od 100 EUR;
 • Za korisnike materijalnog obezbjeđenja, opredjeljuje se jednokratna novčana nadoknada u iznosu od 50 EUR po porodici sa jednim ili dva člana i 100 EUR po porodici sa tri ili više članova;
 • Za sve penzionere koji primaju penzije u Crnoj Gori, a čija je vrijednost manja od iznosa minimalne zarade (222 EUR), opredjeljuje se 50 EUR jednokratne novčane pomoći;
 • Za korisnike prava na lične invalidnine preko Centara za socijalni rad opredjeljuje se 50 EUR jednokratne novčane pomoći;
 • Jedno lice može biti korisnik samo jedne novčane nadoknade, shodno navedenoj klasifikaciji.

II PODRŠKA PRIVREDI
2.1 Podrška privredi kroz subvencionisanje zarada

Mjere podrške realizuju se u okviru Programa subvencionisanja zarada za prvi kvartal 2021. godine, koji sadrži detalje pojedinačnih mjera, uslove i proceduru sprovođenja.
Subvencije za zarade u okviru kategorije ugroženih djelatnosti:

 • Odobrava se produženje mogućnosti dobijanja subvencije po zahtjevu poslodavca na zarade za mjesece: januar, februar i mart 2021. godine. Iznos subvencije u ovom periodu određuje se na način da se opredjeljuje iznos srazmjeran ostvarenoj zaradi u decembru 2020. godine, i to u iznosu od 100% na iznos minimalne bruto zarade (utvrđene Odlukom Vlade o utvrđivanju minimalne zarade „Sl. list CG“, broj 33/19). Iznos razlike do pune bruto zarade zaposlenog obezbjeđuje poslodavac.
  Navedeni iznos subvencije odnosi se na sve ugrožene djelatnosti u skladu sa Listom koja je sastavni dio Programa za subvencionisanje zarada za prvi kvartal 2021. godine, uz uslov da je preduzeće izmirilo poreze i doprinose na dohodak koji su bili dospjeli za plaćanje na 30.9.2020. godine ili redovno izmiruje reprogramirane obaveze. Dodatno, privredni subjekat može dobiti subvenciju samo ako nije smanjio broj zaposlenih u odnosu na mjesec decembar 2020. godine.
 • Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu/izolaciji – Isti iznos subvencije opredjeljuje se i za zarade zaposlenih koji su bili u karantinu i izolaciji (nezavisno od djelatnosti poslodavca), pri čemu je uslov za sticanje prava na subvenciju isključivo evidencija Instituta za javno zdravlje, a ne pojedinačna rješenja sanitarnih inspektora. Subvencija po ovom osnovu jednom licu može se odobriti jednom u toku prvi kvartala 2021. godine.
 • Subvencije za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu – Preduzetnik i privredno društvo čiji zaposleni koristi pravo na plaćeno odsustvo sa rada po osnovu čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina, odnosno djeteta sa smetnjama u razvoju mlađeg od 18 godine, može, po zahtjevu, dobiti subvenciju dijela zarade za ta zaposlena lica, isključivo u jasno propisanim slučajevima. Naime, način realizacije i tačan iznos subvencije, po ovom osnovu, određivaće se u skladu sa dužinom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja, na osnovu odluke organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja, i to srazmjerno ostvarenoj zaradi, a najviše do iznosa subvencije definisane Programom.
 • Nastavlja se dodjela subvencija privrednim subjektima koji su u prethodnom periodu ostvarili pravo po osnovu mjere novo zapošljavanje (za novozaposlena lica koja su evidentirana zaključno sa 31.12.2020. godine). Korisnici subvencija za novo zapošljavanje nemaju pravo na subvencije u okviru Programa za subvencionisanje zarada za prvi kvartal 2021. godine. Počev od 1.1.2021. obustavljaju se novi zahtjevi za subvencije za novo zapošljavanje.

2.2 Odlaganje i reprogram plaćanja poreza i doprinosa na dohodak

Mjera podrške omogućava odlaganje plaćanja duga za poreze i doprinose po osnovu dohotka za fizička lica koji je nastao u periodu od 1.07.2020. godine do 31.12.2020. godine, za sva privredna društva, koja su do 30.06.2020. godine redovno izmirivali obaveze po ovom osnovu.

Period reprograma duga je 24 mjeseca.

U skladu sa navedenim, ovom mjerom se dodatno podržavaju oni privredni subjekti koji su do sada redovno izmirivali svoje poreske obaveze. Time se pospješuje likvidnost privrednih subjekata i olakšava njihova pozicija za planiranje poslovanja.

2.3 Podrška novom zapošljavanju
Mjera je koncipirana na način da se poslodavac koji zasnuje radni odnos do 31.12.2021. godine na neodređeno vrijeme, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, sa licem koje ima prebivalište na teritoriji Crne Gore i koje se nalazi na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, oslobađa obaveza plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Jedini uslov koji poslodavac treba da ispuni je da je navedenim zapošljavanjem povećao broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2020. godine. Poslodavac će biti oslobođen obaveze plaćanja navedenih poreza i doprinosa za zarade, maksimalno do iznosa prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, na sljedeći način:
• 90% poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2021. godini;
• 60% poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2022. godini;
• 30% poreza i doprinosa – za zarade isplaćene u 2023. godini.

2.4 Jednokratna podrška privredi za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalizaciju
Predmetna podrška predstavlja jednokratnu finansijsku pomoć za uvođenje sistema elektronske fiskalizacije, u iznosu od 100 EUR i odnosi se na poreske obveznike koji:

 • privrednu djelatnost obavljaju u nekoj od ugroženih djelatnosti sa Liste u Prilogu 1,
 • su izmirili sve poreze i doprinose na dohodak koji su bili dospjeli za plaćanje na dan 30.09.2020. godine ili redovno izmiruju reprogramirane obaveze.

Podrška je prvenstveno namijenjena uspostavljanju sistema elektronske fiskalizacije od strane privrednih subjekata koji posluju u okviru ugroženih djelatnosti shodno Listi iz Priloga 1, a u slučaju izvršenja obaveze uz trošak koji je manji od 100 EUR, ostatak subvencije subjekt može iskoristiti za pokriće ostalih troškova.
Ova vrsta podrške je namijenjena korisnicima koji uspostave sistem elektronske fiskalizacije zaključno sa 31.03.2021. godine.

2.5 Povećanje limita ostvarenog prometa sa 18.000 EUR na 30.000 EUR kao uslova za obaveznu PDV registraciju
Predmetna mjera se odnosi na definisanje limita prometa za sticanje statusa poreskog obveznika, sa ciljem stvaranja boljih uslova za održavanje likvidnosti privrednih subjekata.
Mjera predviđa povećanje iznosa prometa, prema kojem subjekti postaju poreski obveznici u smislu Zakona o PDV-u, sa 18.000 EUR na 30.000 EUR.
Mjera zahtijeva izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Sl. list RCG”, br. 65/2001, 12/2002, 38/2002, 72/2002, 21/2003, 76/2005, 4/2006 i “Sl. list CG”, br. 16/2007, 40/2011, 29/2013, 9/2015, 53/2016, 1/2017, 50/2017, 46/2019 i 80/2020).

2.6 Smanjenje troškova zakupa prostora u državnom vlasništvu i odlaganje obaveze po tom osnovu
U cilju smanjenja obaveza privrednih subjekata, kako bi se ostavio prostor za obezbjeđivanje likvidnosti, ova mjera podrške se odnosi na smanjenje cijene zakupa prostora u državnom vlasništvu za 50% u 2021. godini, kao i odlaganje obaveza po ovom osnovu koje se odnose na period 01.07. – 31.12.2020. godine, uz reprogram na 12 mjeseci.
Korisnici ove mjere podrške su privredna društva koja posluju u ugroženim djelatnostima, shodno Listi u Prilogu 1, prema evidenciji djelatnosti iz CRPS-a na 31.12.2020. godine.

2.7 Skraćenje roka povraćaja PDV-a
U cilju pospješivanja likvidnosti privrednih subjekata predmetni paket mjera predlaže obezbjeđivanje skraćenja roka povraćaja poreza na dodatu vrijednost.

Mjera podrške u kontekstu roka za povraćaj PDV-a odnose se na smanjenje ovog roka sa 60 na 30 dana u slučaju kada je iznos poreske obaveze (izlazni porez) u poreskom periodu manji od iznosa ulaznog PDV, koji poreski obveznik može odbiti u istom poreskom periodu, za iznose povraćaja PDV-a do 50.000 EUR. Povraćaj PDV-a može se vršiti jednom mjesečno.

Za ostale poreske obveznike se primjenjuje uobičajena poreska procedura.

Listu ugroženih djelatnosti možete preuzeti ovdje

Kompletan program mjera za pomoć građanima i privredi možete preuzeti ovdje.