Stupile na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, kao i Zakona o porezu na dodatu vrijednost

IRRCG

Institut računovođa i revizora Crne Gore dostavio je svojim članovima najnovije aktuelnosti i izmjene poreskih propisa. Ispratite sve izmjene na vrijeme i budite za jedan korak ispred kontrole.

Oslobođenje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica i dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, pored ostalog, propisuje se oslobođenje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica na zaradu zaposlenog koja nije veća od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, prema podacima Uprave  za statistiku.

Uslovi za ostvarivanje ovog prava na oslobođenje su: da je novozaposleni bio na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije zaključenja ugovora o radu, da je ugovor o radu sa zaposlenim zaključen na neodređeno (!) vrijeme do 31.12.2021. godine, da je tim zasnivanjem radnog odnosa došlo do povećanja broja zaposlenih koje je poslodavac imao na dan 31. decembra 2020. godine i drugi uslovi propisani u članu 32c Zakona.

Oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica bi se ostvarivalo u periodu od tri godine, s tim što bi u 2021. godini oslobođenje iznosilo 90% od iznosa poreza, u 2022. godini 60%, i u 2023. godini 30% od iznosa poreza.

Isti uslovi propisani su i za pravo na oslobođenje od dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji padaju na teret zaposlenog i na teret poslodavca. Predmetna odredba sadržana je u članu 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se u taj Zakon dodaje član 18c.

Radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica  i dijela doprinosa za PIO, poslodavac podnosi poreskom organu zahtjev i dokaze o ispunjenosti propisanih uslova. Podzakonskim aktima propisan je obrazac zahtjeva, i to::

–         Obrazac zahtjeva za oslobođenje od plaćanja dijela poreza propisan je u Pravilniku o obrascu zahjteva za oslobađanje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica,

–          Obrazac zahtjeva za oslobođenje od plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje propisan je u Pravilniku o obrascu zahjteva za oslobađanje od plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko odiguranje koji padaju na teret zaposlenog i poslodavca.

Navedeni Pravilnici objavljeni su u “Službeni list Crne Gore”, br. 061/21 od 09.06.2021. godine i stupili sun a snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Za ostvarivanje navedenog prava propisana je retroaktivna primjena, odnosno poslodavci mogu ostvarivati pravo na oslobođenje plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica i dijela doprinosa za PIO od 01. januara 2021. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje objavljeni su u “Službeni list Crne Gore”, br. 059/21 od 04.06.2021, a stupili su snagu danom objavljivanja u “Službeni list Crne Gore”.

U narednom periodu IRRCG će kroz svoje redovne aktivnosti dati više detalja o navedenim izmjenama i dopunama propisa.

Nova šifra u Šifrarniku osnova za obračun, za obrazac IOPPD

U vezi sa ostvarivanjem prava na oslobođenje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica i dijela doprinosa za PIO, u Pravilniku o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja Jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u dijelu Šifrarnik osnova za obračun, dodata je nova šifra, koja glasi:

“095 – zarade novozaposlenih lica koji ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2021. – 90%, 2022. – 60% i 2023. godini – 30%.”

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja Jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje objavljen je u “Službeni list Crne Gore”, br. 061/21 od 09.06.2021, a stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Izmijenjen je i dopunjen Zakon o PDV

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prezu na dodatu vrijednost, koji je objavljen u “Službeni list Crne Gore”, br. 059/21 od 04.06.2021. godine  između ostalog:

–         Povećan je limit ostvarenog prometa za obaveznu registraciju za PDV, sa 18.000 na 30.000 eura;

–         Promet jaja se, od datuma stupanja na snagu Zakona (04.06.2021.) oporezuje po sniženoj stopi PDV.

Vezano za navedenu promjenu limita ostvarenog prometa kao uslova za obaveznu registraciju za PDV, u Pravilniku o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost, objavljen je novi obrazac PR PDV-1 Prijava za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost.

Navedeni Pravilnik je objavljen u “Službeni list Crne Gore”, br. 061/21 od 09.06.2021. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Od 01. Oktobra 2021. godine minimalna zarada ne može biti niža od 250 eura

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu, između ostalog izmijenjena je odredba člana 101 stav 2 Zakona o radu, kojom je propisano da minimalna zarada u neto iznosu ne može biti niža od 250 eura. Shodno dodatom članu 218a Zakona o radu, ova odredba će biti u primjeni od 01. oktobra 2021. godine. Podsjećamo do iznos minimalne zarade, shodno članu 101 stav 3 Zakon o radu utvrđuje Vlada Crne Gore, na predlog Socijalnog savjeta.

Pored navedenog, u Zakonu o radu je izmijenjena i odredba člana 164 stav 1 Zakona, koja se odnosi na prestanak radnog odnosa po sili zakona. Prema izmijenjenoj odredbi radni odnos prestaje “kad zaposleni navrši 66 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, danom dostavljanja konačne odluke zaposlenom…” U izmijenjenoj odredbi sadržan je i način utvrđivanja starosne granice za zaposlene kojima se radni staž računa sa uvećanim trajanjem.   

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu objavljen je u “Službeni list Crne Gore”, br. 059/21 od 04.06.2021. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Izvor: IRRCG