Obavještenje privrednicima

Poreska uprava Crne Gore je uputila obavještenje privrednicima da su, u skladu sa odredbama člana 329 Zakona o privrednim društvima, dužni da usklade organizaciju (statut, organe društva i druge akte) sa ovim zakonom i izvrše registraciju promjena u roku koji je predviđen ovim članom za različite oblike organizovanja privrednih subjekata.
Napominje se da su isti u obavezi da sve podatke koji nedostaju na izvodu za predmetnog privrednog subjekta, popune u jedinstvenoj registracionoj prijavi, kako bi isti bili unešeni na poslednjem izvodu iz jedinstvene informacione baze podataka CRPS-a.

Svi privrednici (DOO, AD, KD, Preduzetnici – fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost) su dužni da registruju nedostajući podatak na sajtu Centralnog registra privrednih subjekata. Informacije o tome možete dobiti uvidom na sajt CRPS-a, lično u njihovim prostorijama koje se nalaze u ulici Vaka Đurovića 20 u Podgorici ili na telefon broj 020/230-858.

Takođe, podnosilac prijave pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da su podaci unešeni u prijavi tačni, u skladu sa jedinstvenom registracionom prijavom koja je sastavni dio Pravilnika o načinu vođenja i sadržini CRPS-a.

Izvor: Poreska uprava Crne Gore