Podsjećanje vezano za povećanje opšte stope PDV-a

Poslednji put ažurirano 11.12.2019. u 22:10

Podsjećamo da će od 01.01.2018. godine opšta stopa PDV-a biti povećana za 2% shodno odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost koji je izmijenjen i dopunjen u julu 2017. godine. Svi poreski obveznici koji imaju poresku registar kasu dužni su da na kraju dana 31.12.2017. povećaju stopu sa 19% na 21%. Ovu radnju je moguće izvršiti i dana 01.01.2018. godine prije početka rada.
Shodno odredbi člana 56. Pravilnika o primjeni PDV-a preračunata stopa na opštu stopu iznosi 17,35% (preračunata stopa)
(1) Kada se iz naknade u koju je sadržan PDV po stopi od 21%, odnosno 7% mora izračunati iznos PDV, primjenjuje se preračunata stopa.
(2) Preračunata stopa za opštu stopu izračunava se na sljedeći način:
Preračuna- propisana stopa PDV x 100 21 x 100 2100
ta stopa = ————- = ———– = —— = 17,35
100 + propisana stopa PDV 21+100 121
(3) Preračunata stopa za sniženu stopu izračunava se na sledeći način:
propisana stopa PDV x 100 7 x 100 700
prerač. stopa = ————————– = ——— = —– = 6,54
100 + propisana stopa PDV 7 + 100 107Dec