ADVOKATSKA DJELATNOST SA ASPEKTA PLAĆANJA DOPRINOSA

Poslednji put ažurirano 27.01.2022. u 19:34

Advokati su prije izmjene Zakona o porezu da dohodak fizičkih lica iz 2013. godine bili „paušalci“, što znači da poslovne knjige nijesu vodili u skladu sa MRS i Zakonom o računovodstvu. Suštinska izmjena je da porez plaćaju po ostvarenom dohotku, u odnosu na prethodnu obavezu kada su porez plaćali po rješenju Poreske uprave.

Primjena izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica je otpočela od 01.01.2014. godine.

Advokati su fizička lica (preduzetnici) koja obavljaju profesionalnu djelatnost, i dužni su da poslovne knjige vode u skladu sa MRS i Zakonom o računovodstvu.

Plaćanje doprinosa:

Fizička lica, u ovom slučaju advokati plaćaju doprinose mjesečno u skladu sa članom 9. stav 7. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Osnovica za obračun doprinosa čini planirani u slučaju započetog poslovanja, odnosno ostvareni godišnji promet.

do 9.000,00 eura, 60% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori, 

do 15.000,00 eura, 100% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori,

preko 15.000,00 eura, 150% prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori. 

Prosječna bruto zarada za 2021. godinu po podacima Monstata u Crnoj Gori iznosila je 793,00 €.

Važno je napomenuti da je izmjenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. list Crne Gore” 145/21 od 31.12.2021) ukinuta je obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, pa je obračun doprinosa u odnosu na prethodne godine nešto drugačiji.

Zbir doprinosa je 21,50% i to:

Pio=20,50%,

Nezaposlenost=1,00%

  • Primjer obračuna do 9.000,00 € prometa:

793,00 x 60%=475,80 €;

475,80 € x 21,50%= 102,30 €.

Mjesečna obaveza za plaćanje je 102,30 €.

  • Primjer obračuna za promet od 9.000,00 € do 15.000,00 €:

793,00 x 100%=793,00 €;

793,00 € x 21,50%= 170,50 €.

Mjesečna obaveza za plaćanje je 170,50 €.

  • Primjer obračuna za promet veći od15.000,00 €:

793,00 x 150%=1.189,50 €;

1.189,50 € x 21,50%= 255,74 €.

Mjesečna obaveza za plaćanje je 255,74 €.

Važno je napomenuti da iznosi uplaćeni za doprinose se priznaju kao poslovni rashod.

Plaćanje poreza

Porez na dohodak se plaća akontativno u skladu sa članom 48 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. 

Član 48

(1) Poreski obveznik, tokom godine, porez na prihod od samostalne djelatnosti plaća u vidu mjesečnih akontacija, čiju visinu određuje na osnovu visine poreza na dohodak od samostalne djelatnosti iz poreske prijave za prethodnu godinu.

(2) Akontacija iz stava 1 ovog člana plaća se do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, u visini 1/​12 poreske obaveze za prethodnu godinu.

(3) Akontacija plaćenog poreza iz stava 2 ovog člana smatra se kreditom u odnosu na obavezu po poreskoj prijavi.

(4) Poreski obveznik koji u toku godine otpočne sa obavljanjem djelatnosti, akontaciju poreza na prihod od samostalne djelatnosti određuje na osnovu procjene ostvarenja prihoda za tu godinu.

Vašoj pažnji preporučujemo autorski tekst o poreskim oslobođenjima u nedovoljno razvijenim opštinama u Crnoj Gori koji možete pročitati klikom ovdje.

Obradio:

Dragan I. Bubanja