Izmijenjen je i dopunjen Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica

U “Službeni list Crne Gore”, br. 067/19 od 11.12.2019. godine objavljene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica koje je Skupština Crne Gore donijela 22.11.2019. godine.

Između ostalog izmjenama i dopunama ovog zakona obuhvaćeno je:

– Proširen je obuhvat ličnih primanja, novom odredbom sadržanom u članu 14 stav 6 Zakona, koja glasi:

“(6) Ličnim primanjem se smatraju i nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nijesu zaposlena kod isplatioca, naknade troškova i drugi rashodi lica koja nijesu zaposlena kod isplatioca, kao i svi drugi prihodi koji nijesu oporezovani po drugom osnovu ili nijesu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu.”

– Proširena je lista primanja na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkih lica, u smislu da su u članu 5a  stav 2 Zakona dodate tačka 19) i tačka 20) koje glase: 

“19) doživotne mjesečne naknade koju ima sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom i selektor, stipendija perspektivnom sportisti, sportska invalidnina, nagrada sportisti godine, nagrada zaslužnom sportskom radniku i premija koja se dodjeljuje iz budžetskih sredstava Crne Gore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport;

20) doživotne mjesečne naknade koju ima istaknuti kulturni stvaralac po osnovu tog statusa dodijeljenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje kultura.”

– U izvore prihoda na koje se plaća porez na dohodak fizičkih lica dodati su prihodi od sportske djelatnosti, pod kojim se smatraju prihodi profesionalnog sportiste, sportiste amatera, trenera, sportskog stručnjaka osposobljenog za rad u sportu, prihodi po osnovu transfera i naknade treneru i sportisti amateru, a koji nemaju karakter zarade u skladu sa propisima o radu i zakonom kojim se uređuje sport, te je uređena osnovica za oporezivanje ovih prihoda.

– Prihodi od imovine i imovinskih prava kao izvor prihoda, nakon ove izmjene Zakona, tretira se odvojeno i to kao:

– prihodi od imovine (prihodi od davanja u zakup pokretne i nepokretne imovine) i

– prihodi od autorskih i srodnih prava, patenta, žiga i prihodi samostalnog stručnjaka u kulturi (u čl. 37l do 37m Zakona sadržano je što se smatra ovim prihodima, priznavanje rashoda, te utvrđivanje oporezivog prihoda).

– Prema novoj odredbi sadržanoj u članu 43 stav 5 Zakona, poreski obveznik koji iznajmljuje sobe, apartmane, kuće i stanove za odmor putnicima i turistima, a posjeduje odobrenje za rad izdato od nadležnog organa podnosi poresku prijavu bez obzira da li je u poreskom periodu ostvario prihode.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica stupa na snagu 19.12.2019. godine (osmog dana od dana objavljivanja).