Obavještenje o roku za podnošenje zahtjeva za paušalno oporezivanje za 2021. godinu

Poreska uprava je juče 10.12.2020. godine uputila javni poziv i podsjetila poreske obveznike na mogućnost paušalnog oporezivanja, shodno članu 49 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i članu 7 Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.

Preduzetnici koji ostvare ukupan promet po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti u iznosu manjem od 18 000 € na godišnjem nivou mogu se prijaviti kod Poreske uprave sa zahtjevom za paušalno oporezivanje tj. da svoju poresku obavezu mogu izvršiti plaćanjem u fiksnom mjesečnom iznosu čija je visina utvrđena u Pravilniku o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.

Zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti potrebno je podnijeti nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu (ZPO) do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Obrazac zahtjeva za paušalno oporezivanje (ZPO) možete preuzeti ovdje: Obrazac ZPO.doc

Fizička lica koja su oporezovana u paušalnom iznosu, a koja nemaju drugih izvora oporezivih prihoda, nemaju obavezu podnošenja godišnje prijave za porez na dohodak fizičkih lica.

.Za dodatne informacije možete pozvati telefonski centar Poreske uprave 19707 svakog radnog dana od 7 – 15 časova.

Ovdje možete preuzeti:

Zakon o porezu na dohodak fizickih lica

Pravilnik o pausalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti