ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

U današnjem tekstu ćemo se obraditi pogodnosti koje ima poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom.

Najprije ćemo navesti obaveze koje imaju poslodavci.

Shodno odredbi člana 21. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom svaki poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih dužan je da zaposli jedno lice sa inavliditetom. Poslodavac koji ima preko 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje 5 % lica sa inavliditetom od ukupnog broja zaposlenih.

Primjer: Poslodavac koji ima 80 zaposlenih, dužan je da zaposli 4 lica sa invaliditetom.

Poslodavac koji ima više od 10, a manje od 20 zaposlenih, a nema zaposlenih lica sa ivaliditetom dužan je da mjesečno plaća poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom. Ovaj doprinos se plaća prilikom isplate bruto zarade. Stopa posebnog doprinosa iznosi 5% od prosječne mjesečne zarade u C. Gori za prethodnu godinu. Konkretno prema podacima Monstata, prosječna bruto zarada u CG za 2018. godinu, iznosila je 766 €, a iznos posebnog doprinosa iznosi 38,30 €.  Primjera radi firma koja ima 15 zaposlenih, dužna je da plaća poseban doprinos u iznosu 38,30 € mjesečno.

A sada ćemo ukazati na pogodnosti koje ostvaruje poslodavac koji je zaposlio lice sa invaliditetom.

Shodno odredbi člana 36. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom ima pravo na subvenciju zarade. Član 37. navedenog Zakona je definisao visinu suvbencije.

Visina subvencije iz člana 36 stav 1 alineja 4 iznosi:

   – 75 % od isplaćene bruto zarade za cijeli period zaposlenosti, za poslodavca koji zaposli lice sa najmanje 50% invaliditeta;

   – za poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom manjim od 50%, subvencija iznosi: u prvoj godini 75%, u drugoj 60 %, u trećoj i svakoj narednoj godini 50% od isplaćene bruto zarade.

Primjer:

Privredno društvo zaposlilo je lice sa invaliditetom koje ima 51% utvrđen invaliditet (Rješenjem Komisije Zavoda za zapošljavanje CG). Minimalna neto zarada u Crnoj Gori iznosi 222,00 €, ili koeficijent složenosti 2,982.

Pristupa se obračunu bruto zarade:

 63,00 + 2,982 x 90,00 = 331,38 € (Bruto 1)

Da bismo dobili neto zaradu pomnožićemo bruto zaradu sa 0.67,

288,90 x 0,67 = 222,02 €.

Bruto zarada (Bruto 1) se sastoji od neto zarade, kao i poreza i dorinosa na teret zaposlenog. Zbir navedenih poreza i doprinosa iznosi 33,00 %.

U našem konkretnom primjeru vrijednosni iznos poreza i doprinosa je 109,36 €.

Doprinosi na teret poslodavca (Bruto 2) iznose zbirno 8,50 %. ili 28,17 €.

Prirez na porez u većini opština u Crnoj Gori iznosi 13 % od poreza, a u našem slučaju porez iznosi 29,82 €, a prirez iznosi 3,88 €.

Ukupna bruto zarada (Bruto 1 + Bruto 2+prirez) = 363,43 €

Subvencija zarade lica sa invaliditetom iznosi 75 % od bruto 1 zarade.

U konkretnom primjeru to je iznos od 248,53 €.

Dakle trošak poslodavca koji zaposli lice sa invaliditetom iznosi  114,90 €.